Souhlas s účastí na akci Kopřivná Bike Festival 2019 a se zpracováním osobních údajů

Prohlášení účastníka akce Kopřivná Bike Festival 2019

Registrací do závodu nebo na testování prohlašuji, že se akce Kopřivná Bike Festival (1.6. – 2.6. 2019) účastním dobrovolně, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pokud mi při akci vznikne jakákoliv škoda na zdraví či majetku, beru na vědomí, že za ni organizátor akce nenese žádnou odpovědnost. Jsem si vědom, že tato akce bude ode mě vyžadovat fyzické vypětí. Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by účasti na akci bránila. Jsem povinen mít vhodné a plně funkční vybavení. Organizátor nenese odpovědnost za nevhodné vybavení. Jsem povinen odhadnout svoje schopnosti, nesmím přeceňovat své síly a jsem povinen respektovat rady a doporučení organizátora v průběhu celé akce! Důrazně doporučujeme být vybaven chrániči a mít kolo ve 100% stavu!

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Kamilem Tatarkovičem se sídlem Rokycanova 18, Olomouc a IČ:73317322, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

ÚČÁST V ZÁVODĚ
Potvrzením tohoto dokumentu: 
a) se závazně přihlašuji k závodu na akci Kopřivná Bike Festival 2018 a zároveň prohlašuji, že se závodu účastním dobrovolně na vlastní zodpovědnost a nebezpečí,
b) prohlašuji, že budu dodržovat pravidla a v rámci závodu budu dodržovat veškeré pokyny pořadatele závodu, 
c) souhlasím s podmínkami závodu a jsem si vědom zejména těchto skutečností: I. není mi známa žádná překážka spočívající zejména v mém zdravotním stavu, která by mi bránila v účasti v závodu, II. beru na vědomí, že mám povinnost jednat obezřetně vůči sobě i dalším účastníkům závodu, a že pořadatel závodu neodpovídá za případnou újmu na zdraví; a že vzhledem k podmínkám závodu pořadatel nemůže odpovídat za škodu na movitých věcech, pokud věci protokolárně nepřevzal do své úschovy, III. budu se důsledně řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a budu v maximální možné míře ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídám pořadateli za škodu, kterou způsobím, IV. v případě zrušení závodu bez zavinění pořadatele zejména v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administrativní zásah příslušných orgánů v případě výjimečných událostí, atd..), se startovné nevrací, 
d) potvrzuji, že všechny údaje jsem zde uvedl pravdivě, a jsem si vědom skutečnosti, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídám pořadateli za jakoukoliv škodu, která mu tím vznikne.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A LICENCE
Potvrzením tohoto dokumentu dále: 1) beru na vědomí, že pořadatel bude zpracovávat mé osobní údaje (jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, telefon, e-mail, adresa, údaje o klubu) pro účely evidence účastníka v závodě a evidence výsledků, tj. zejména ukládání těchto údajů na nosiče dat, upravování, vyhledávání v nich, předávání určeným třetím osobám ke zpracování, třídění a likvidaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo emailem na: k.tatarkovic@email.cz; 2) souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pořadatelem ve stejném rozsahu jako v bodě 1) výše pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích pořadatele i třetích subjektů, případně pro jiné obchodní a marketingové účely (např. vyhodnocování proběhlých akcí; příprava dalších akcí, statistika atp.). 3) potvrzuji, že jsem byl seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů dle bodu 1 a 2 výše je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů uvedených v bodě 1 výše nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáváním třetím osobám může mít za následek omezení nebo vyloučení některých služeb poskytovaných v můj prospěch pořadatelem či třetími osobami. 4) potvrzuji, že jsem byl seznámen se svým právem (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení od pořadatele v případě, že pojmu podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním. 5) v souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy dávám souhlas společnosti Spolek FDF Team Olomouc s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým oprávněný subjekt –tyto projevy/díla v souladu s jejich určením poskytne.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů, které budou použity interně pro potřeby organizace kempu, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ,,ZOOÚ) . Souhlasím s pořizováním foto a video dokumentace a její následné prezentaci a používání (sociální sítě, internetové stránky, tiskoviny)