Souhlas s účastí na akci Kopřivná Bike Festival 2018 a se zpracováním osobních údajů

Prohlášení účastníka akce Kopřivná Bike Festival 2018

Registrací do závodu nebo na testování prohlašuji, že se akce Kopřivná Bike Festival (2.6. – 3.6. 2018) účastním dobrovolně, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pokud mi při akci vznikne jakákoliv škoda na zdraví či majetku, beru na vědomí, že za ni organizátor akce nenese žádnou odpovědnost. Jsem si vědom, že tato akce bude ode mě vyžadovat fyzické vypětí. Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by účasti na akci bránila. Jsem povinen mít vhodné a plně funkční vybavení. Organizátor nenese odpovědnost za nevhodné vybavení. Jsem povinen odhadnout svoje schopnosti, nesmím přeceňovat své síly a jsem povinen respektovat rady a doporučení organizátora v průběhu celé akce! Důrazně doporučujeme být vybaven chrániči a mít kolo ve 100% stavu!

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Kamilem Tatarkovičem se sídlem Rokycanova 18, Olomouc a IČ:73317322, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.